A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Speciālais pedagogs Drukāt E-pasts


Agita Šalkovska


Jautājumi un konsultācijas rakstot e-klasē.

Speciālais pedagogs, saskaņojot ar mācību priekšmeta skolotāju, palīdz apgūt mācību priekšmetus skolēniem, kuriem ir šāda nepieciešamība. Mācību darbs notiek individuāli, vai grupās. Konkrētajos mācību priekšmetos tiek īstenota valsts izglītības standartam atbilstoša izglītības programma. Mācību darbs tiek organizēts atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un spējām. Speciālais pedagogs cieši sadarbojas ar klases audzinātājiem, mācību priekšmeta skolotājiem, atbalsta personālu, skolas administrāciju un bērna vecākiem. Šāds komandas darbs ļauj izprast izglītojamā mācību un uzvedības problēmas, kā arī izvēlēties motivējošākās mācību un audzināšanas metodes. Sadarbībā ar skolas atbalsta komandu tiek  veikta izglītojamo attīstības dinamikas izpēte, kā arī plānots perspektīvais darbs.


Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama šādos gadījumos:

Bērna vecumam neatbilstoša attīstība un sociālās iemaņas.
Vājas sekmes mācību priekšmetos.
Mācību motivācijas trūkums.
Zemas dzimtās valodas un matemātikas apguves prasmes.
Nespēja adaptēties klases un grupas darbā.
Zems pašvērtējums, kā arī nedrošība par savām spējām.
Izteikti uzvedības traucējumi.
Ilgstošas un noturīgas emocionāla rakstura problēmas.
Nespēja organizēt un plānot savu mācību darbu.


Speciālais pedagogs ievēro konfidencialitāti.  


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack